09 Jan 2015
January 9, 2015

Hovedside

0 Comment

QFKR është për organizimin e besimtarëve të besimit islam shqiptar. Kjo qendër islamike u takon të gjithë besimtarëve të besimit islam në Rogaland.

Bashkësi fetare islame emërtohet: «Qendra Fetare Kulturore ne Rogaland ». Prandaj QFKR është për besimtarët islam shqiptar dhe më tej obligohet të jenë të denjë në kalitjen e fesë, ruajtjen dhe kultivimin e traditave fetare islame e kombëtare. Me tolerancë, dashuri vëllazërore dhe njerëzore për paq. Elemente këto që janë thelbore për mirqenjën e civilizimit njerëzor në mbrojtjen e atdheut.

Islami është mënyrë komplete e jetës, ai urdhëron jo vetëm në besim, por edhe rregullat shoqërore të sjelljes. Përveç asaj, ai kujdeset për praktikumin dhe funksionin e ligjit të vet.

Dimë se Islami nuk pranon që kjo jetë të jetë qëllim në vete, e as që beson se trupi nuk ka pas farë lidhje me shpirtin. Islami, përkundrazi, mëson se duhet të besojmë në jetën e përhershme.